Ochrana osobných údajov

Zásady a spôsob ochrany spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom Axal, s.r.o. Hnilčík  – Penzión**Banská klopačka Hnilčík 2027, 05332

 

Ďakujeme, že ste navštívili našu webovú stránku a dúfame,  že si budete užívať služieb nášho penziónu, ktorého prevádzkovateľom je  Axal, s.r.o. so sídlom v Hnilčíku 2027, IČO:36588610, IČ DPH: SK 2021948038.

 

     Naša spoločnosť rešpektuje Vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia na bezpečné uchovanie všetkých  Vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete spôsobom nižšie popísaným.

 

     Firma Axal, s.r.o. spracováva len tie osobné údaje, na ktoré osoba udelila výslovný súhlas s poukázaním na ustan.čl.6 ods.1, písm.a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ďalej len „GDPR“ a ustan. paragrafu 13 ods.1.písm.a)zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ – firma Axal, s.r.o. Hnilčík spracováva len osobné údaje ustanovené v jednotlivých ustanoveniach zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov, t.j. „predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko, dátum narodenia,  adresa, e-mailový a telefonický kontakt dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa Axal, s.r.o. Hnilčík v písomnom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov“.

 

     Chceme Vás ubezpečiť, že Axal, s.r.o. prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete a to:

 

  1.  Prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie tajnosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov, ktoré sú zapísané v Knihe ubytovaných hostí.
  2. Prístup k Vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti a to konateľka a majiteľka firmy Axal, s.r.o. Mgr. Janka Poprocká a konateľ a majiteľ firmy Axal, s.r.o. PhDr. Štefan Poprocký.
  3. Vaše osobné údaje sa spracovávajú len na účely, na ktoré ste ich poskytli spoločnosti.
  4. Archivácia Vašich osobných údajov v Knihe ubytovaných hostí v našej spoločnosti bude 5 rokov.
  5. Vaše osobné údaje môžeme taktiež poskytnúť štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon, alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je potrebný na dodržanie zákonných postupov – v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy, alebo na ochranu práv našej spoločnosti.
  6. V prípade zahraničných hostí  osobné údaje ako: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, rok narodenia, miesto narodenia, číslo OP alebo cestovného dokladu, číslo víza, štátna príslušnosť a mená a priezviská spolucestujúcich detí v písomnej forme – na úradnom tlačive o hlásení pobytu cudzinca zasielame na Oddelenie cudzineckej polície PZ Košice, Trieda SNP 35, 04001 Košice.
  7. Preto pri prezeraní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami je potrebný Váš súhlas, ktorý potvrdením udeľujete a výslovne súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov. Následne pri ubytovaní sa v našom penzióne budeme Vás žiadať o písomný súhlas k tomu, aby sme tieto Vaše osobné údaje mohli zaevidovať do Knihy ubytovaných hostí a pri zahraničných klientov budeme žiadať vyplniť i úradné tlačivo o hlásení pobytu cudzinca v našom penzióne, ktoré zašleme na Oddelenie cudzineckej polície PZ Košice, Trieda SNP 35, 04001 Košice.

 

SÚHLAS

so spracovaním osobných údajov v písomnej forme v Knihe ubytovaných hostí

 

    Na základe ustan.čl.6 ods.1, písm.a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ďalej len „GDPR“ a ustan. paragrafu 13 ods.1.písm.a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

súhlasím,

 

aby prevádzkovateľ Firma Axal, s.r.o. Hnilčík – Penzión**Banská klopačka Hnilčík 2027, spracoval a zapísal moje osobné údaje v Knihe ubytovaných hostí. Ide o tieto údaje: Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo OP alebo cestovného dokladu, adresa bydliska.

 

 

                                                                                    Podpis ubytovaného: